GDPR Privacy notice: Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob u AVFX.eu

GDPR Privacy notice: Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob u ALL4MUSIC.

Rádi bychom Vás ujistili, že ALL4MUSIC CZ s.r.o., společnost se sídlem na adrese Krouzova 3042/22, Praha 4, 14300, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C vložka 145739 , IČ: 28494911 (dále jen „ALL4MUSIC CZ“ nebo „my“), věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky, závaznými podnikovými pravidly schválenými vedoucími dozorovými úřady v rámci EU.

Veškeré údaje, které společnost ALL4MUSIC CZ shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme zásady zpracování osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, dále jen „DPO“) ALL4MUSIC CZ disponuje rozsáhlými znalostmi o ochraně osobních údajů a jeho úkolem je dohled nad souladem s GDPR. Budete-li mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás prosím obrátit na emailovou adresu gdpr@all4music.eu

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, zejména nakupujících a uživatelích našich služeb a webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, zda při zpracování vystupujeme v roli správce či zpracovatele, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:

a)      identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo vašeho dokladu totožnosti, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci, pokud zastupujete právnickou osobu;
b)      kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
c)       údaje o objedném zboží a službách, kterými jsou zejména údaje o expedovaných zásilkách, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích;
d)      údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
e)      údaje související s využitím call centra nebo návštěvou naší provozovny, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na pobočkách.
Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

a)      bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
b)      na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo s námi máte uzavřenou smlouvu či u nás objednáte službu či zboží. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zásilky, jejíž přeprava je u nás objednána, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši provozovnu.

Účely zpracování

1.      Pokud u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu
V případě, že si u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování:
1.1.            Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud si u nás jako fyzická osoba objednáte zboží, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přepravy a sledování zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy, vaše identifikační a kontaktní údaje o vašich objednávkách.
Jestliže u nás objednáte zboží jako zástupce právnické osoby, zpracováváme za účelem přepravy a sledování zásilky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem přepravy a sledování zásilky nebo plnění smlouvy, znamená, že je použijeme zejména:
abychom s vámi mohli o přepravované zásilce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení;
pro potřeby platby za přepravu nebo jinou službu nebo pro potřeby provedení služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim dalším přepravním partnerům, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
v souvislosti s reklamací;
v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra.
Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu přepravy příslušné zásilky nebo plnění smlouvy.

1.2.            Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás objednáte zboží nebo s námi uzavřete smlouvu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje objednaných službách a zboží za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu 6 měsíců od poslední objednávky přepravy nebo jeden měsíc od ukončení zasilatelské smlouvy.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

1.3.            Zpracování na základě plnění právních povinností 
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud zboží a přepravu objednáváte jako fyzická osoba).
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

pravidla IATA pro leteckou přepravu,
nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

2. Pokud jste adresátem zásilky, která byla u nás objednána

Pokud jste adresátem zásilky, jež je u nás objednána, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje:
na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přepravy a sledování zásilky vč. zpřístupňování informací na webu ppl.cz a systému Track and Trace a komunikace s vámi ohledně zásilky a jejím doručení, kde je naším oprávněným zájmem splnění smlouvy s naším zákazníkem;
na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem vaše osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k realizaci obchodu a přepravy zásilky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu 10 let.
Proti zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3.      Pokud navštívíte náš web

3.1.            Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.
Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:
identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu.
Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.

Dále do Vašeho zařízení:
ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
zobrazovat Vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách nebo kliknete na tlačítko „Souhlasím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, že s  využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce ve vašem prohlížeči. Úplný seznam cookies je uveden na webu ALL4MUSIC CZ v sekci Ochrana soukromí & cookies.

3.2.            Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web www.avfx.eu, zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

získání informací, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás;

vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu;

Údaje o Vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:
IP adresa vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 14 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

4.      Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, emailu a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás objednali přepravu zásilky nebos námi uzavřeli jinou smlouvu a váš požadavek se vztahuje k této smlouvě, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.
Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

5.      Pokud navštívíte naši provozovnu:

Pokud navštívíte naši pobočku nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.
Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 1 měsíce. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

6.      Pokud nám udělíte svůj souhlas:

Pokud dosud nevyužíváte naše služby (nemáte s námi uzavřenou smlouvu o pronájmu ani jste u nás neobjednali zboží ) a při poskytnutí svých údajů nám udělíte svůj souhlas, můžeme vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, sdělit vám naše nabídky po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou.
Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu nás kontaktujte způsobem popsaným v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování do okamžiku tohoto odvolání.
Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:
pokud jste adresátem zboží nebo služby, která je u nás objednána, našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud jste adresátem služby, která je u nás objednána, konkrétně partnerům zajišťujícím přepravu a doručování zásilek, např. našim partnerům v zahraničí při mezinárodní přepravě;
v rámci plnění našich zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům jsme-li k tomu vyzváni.

na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:

Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde:https://policies.google.com/technologies/ads

Osobní údaje rovněž předáváme v rámci skupiny DPDHL. K přenosu dat v rámci skupiny dochází zejména v případě produktů nebo služeb, jejichž předmětem je mezinárodní přeprava a bez nichž není možné službu nebo produkt dodat. Zejména se jedná o předání kontaktních či identifikačních údajů jiným společnostem skupiny Deutsche Post DHL, které vykonávají zasílatelské služby pro PPL CZ v cílové destinaci, na základě plnění smluvní povinnosti či na základě oprávněného zájmu pro administrativní potřeby skupiny a dále případně předání zpracovatelům ve skupině za účelem doručení zásilky. Dále se pak může jednat o zpracování v oprávněném zájmu nebo plnění zákonné povinnosti, jejichž účelem je zejména zajištění bezpečnosti. Všechny společnosti jsou vázány tzv. závaznými podnikovými pravidly schválenými vedoucími dozorovými úřady v rámci EU, a poskytují tak dostatečné záruky na ochranu osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?Takovými zpracovateli jsou zejména:

a)      naši partneři zajišťující přepravu pod naší značkou;
b)      poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy;
c)       provozovatelé marketingových nástrojů a marketingové agentury;
d)      poskytovatelé nástrojů pro správu a nahrávání telefonických hovorů;
e)      poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;
f)       poskytovatelé bezpečnostního monitoringu zejména spravující náš kamerový systém,
g)      advokáti, daňoví poradci, auditoři, vymáhací agentury.

Seznam konkrétních zpracovatelů osobních údajů, které využíváme, naleznete v seznamu zpracovatelů uvedeném na webu all4music.eu
Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží a služeb, nebo při komunikaci s námi. V případě, že jste příjemcem zásilky, kterou přepravujeme, získáváme Vaše údaje od osoby, která tuto přepravu objednala. Osobní údaje přímo od Vás získáváme také sledováním Vašeho chování na našem webu. V některých případech je ALL4MUSIC CZ oprávněna získávat osobní údaje z veřejných registrů a jedná se zejména o situace, kdy ALL4MUSIC CZ uplatňuje své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně.

Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?, můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé ze standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adresách http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

1.      Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob v ALL4MUSIC CZ“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

2.      Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

3.      Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz. část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

4.      Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

5.      Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz. část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

6.      Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz. část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

7.      Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu gdpr@all4music.eu euNa této adrese je vám současně k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.