Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ALL4MUSIC CZ s.r.o. od 22.05.2018.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://avfx.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost ALL4MUSIC CZ s.r.o. , se sídlem Krouzova 3042/22, 143 00 Praha 4; IČ: 28494911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145739 vložka 8501. ALL4MUSIC CZ s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Dodací podmínky

Zboží je doručováno dopravní službou, kterou zákazník zvolí při vytváření objednávky. Objednávka je doručena do 1 - 2 pracovních dnů, v případě, že dané zboží se nachází na skladě. Většinu zboží nabízeného na avfx.eu , však na skladě nemáme z důvodu tvoření nadměrných zásob. U zboží, které nemáme na skladě, trvá doba dodání 3-14 pracovních dnů (Speciální náhradní díly až měsíc). U vlastní dopravy se tyto termíny zkracují o jeden den. V případě zjištění, že nejsme schopni zboží již dodat (např. se přestane vyrábět), nebo že objednávka nebude kompletní, vyrozumíme zákazníka telefonicky nebo e-mailem. Daňový doklad je doručen se zbožím. Veškerá další komunikace může být uskutečněna telefonicky nebo e-mailem. ALL 4 MUSIC CZ s.r.o., která provozuje internetový obchod shop.all4music.cz, si vyhrazuje právo na zvolení jiného druhu přepravy, pokud si to vyžadují okolnosti. Pokud by v důsledku změny druhu přepravy byla navýšena cena, je tato změna druhu přepravy podmíněna předchozím souhlasem kupujícího. Ceny přepravy pro konkrétní objednávku se řídí dle planých ceníků PPL s.r.o.

Platba

- dobírku, platba při převzetí zboží (poplatek 40,-Kč)
- platba předem - uhrazení zálohové faktury, platba na bankovní účet
- osobní odběr - platba v hotovosti při převzetí zboží přímo na provozovně.
  (Dopravované zboží lze poslat pouze na dobírku!)

Doprava

- Profi / Obchodní balík - objednávky jsou doručovány PPL do 24 hodin. V případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na nejbližším depu, kde je ji možné vyzvednout
- Osobní odběr - osobní odběr je možný po předchozí dohodě na adrese provozovny

Záruka

Pokud není uvedeno jinak, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, např. jehel do gramofonů. V tomto případě je záruka 24 měsíců poskytována na skryté vady výrobku. Faktura přiložená u zboží slouží zároveň jako záruční list. Servis zajišťuje záruční opravna
Záruku je možné uplatnit:
1) Přímo v autorizovaném servisu, viz. seznam servisních středisek (bývá uveden v návodu k výrobku).
2) V sídle firmy ALL 4 MUSIC CZ s.r.o. po telefonické dohodě, nebo zasláním reklamace spolu s kopií daňového dokladu a popisem závady na naší adresu (ALL 4 MUSIC CZ s.r.o, Sokolovská 974/199, Praha 9, 19000).
Reklamace vyřizuje: Jiří Juřina – info@all4music.eu

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@all4music.eu

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem u dodavatele“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Vracené zboží zasílejte výhradně na adresu:

ALL 4 MUSIC CZ s.r.o.
Sokolovská 974/199
190 00 Praha 9-Libeň

Telefon: +420 603 856 053 (po - pá 13:00 - 18:00 hod.)

Odpovědnost za obsah

ALL 4 MUSIC CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Ceny jsou platné v momentě odeslání objednávky. Technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců mohou obsahovat drobné technické odchylky. Prodávající si je vědom své povinnosti řádně informovat o vlastnostech prodávaných výrobků a proto v případě nepřesných informací o zboží bez zbytečného odkladu vzniklý nedostatek (jakmile se o tomto nedostatku dozví) napraví formou opravy či upřesnění údajů o zboží. V případě vzniklých komplikací v důsledku nepřesného informování o vlastnostech zboží, prodávající tyto komplikace vyřeší ve prospěch spotřebitele.
V případě, že zjistíte, že je obsah zásilky poškozen, neprodleně kontaktujte přepravce, který Vám zásilku doručil a sepište reklamační protokol. Rovněž kontaktujte i naší prodejnu, budeme se i my rovněž angažovat, aby se reklamace co nejrychleji vyřídila a Vy jste tak obdržel (a) od nás nové zboží.

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením EU GDPR. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení objednávky. Subjekt údajů má kdykoli možnost písemně vyjádřit nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů a tyto údaje od momentu doručení písemného vyjádření nesouhlasu nebudou nadále používána k žádnému účelu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 22.05.2018